Change Language:

Ömer Faruk COŞKUN

Osmaniye Valisi

Metin ESEN

Vali Yardımcısı

İl Koordinatörü


  Eurodesk Nedir?   Eurodesk Portal
       
DuyurularTümü

SIK SORULAN SORULAR

  Kategori Seçiniz:

SODES Nedir?

İstihdam, sosyal içerme, kültür, sanat, spor alanlarında; göç, yoksulluk ve işsizlik gibi sorunlar ile değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçları karşılamayı amaçlayan, yerel düzeyde hazırlanan ve uygulanan projelerden oluşan, il düzeyinde valiliklerin koordinasyonunda yürütülen, uygulama sürecinde yerel aktörlerin geniş bir biçimde yetkilendirildiği sosyal sorunlara kısa sürede karşılık vermeyi hedefleyen insan odaklı bir programdır.

SODES’in Amaçları Nelerdir?

•Toplumsal bütünleşmeyi güçlendirmek
•Bölgenin sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyesini artırmak
•Bölgenin beşeri sermayesini geliştirmek
•Toplumun dezavantajlı kesimlerine fırsatlar sunmak
•Gençlerin ve kadınların istihdam edilebilirliğini artırmak
•Mesleki eğitim imkânlarını genişletmek
•Çocukları, gençleri ve kadınları kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere yönlendirmek
•Bölgedeki çocukların ve gençlerin ülkemizin diğer bölgelerindeki akranlarıyla kaynaşmalarını sağlamak

 

SODES'in Açılımı Nedir?

SODES'in açılımı Sosyal Destek Programı'dır.

SODES’e Kimler Başvurabilir?

 • •Kamu Kuruluşları
  •İl ve İlçe Özel İdareleri
  •Belediyeler
  •Mahalli İdare Birlikleri
  •Üniversiteler
  •Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
  •Sivil Toplum Kuruluşları
   

  Not: Okul, halk eğitim merkezi, kütüphane, gençlik merkezi, çocuk yuvası, huzurevi gibi kamu kuruluşlarının proje teklifleri bağlı bulundukları il ve ilçe müdürlükleri tarafından yapılır ve kabul edilmeleri halinde bunlar tarafından yürütülür.

SODES’e Hangi STK’lar başvuru yapabilir?

SODES kapsamındaki illerde faaliyet gösteren ve son başvuru tarihinden en az bir yıl önce kurulmuş olan Sivil Toplum Kuruluşları başvuru yapabilir.

SODES Başvuruları Nereye Yapılır?

Proje teklifleri kuruluşlarca SODES Bilgi Sistemi (SODES-BİS) aracılığıyla elektronik ortamda ve daha sonra yazılı olarak Valiliklere sunulur. Valilikler, projeleri SODES ilkeleri çerçevesinde ön değerlendirmeden geçirerek uygun gördükleri proje tekliflerini hem SODES-BİS aracılığıyla hem de resmi yazıyla Bakanlığa bildirir. Gönderilen proje tekliflerinin elektronik ve yazılı nüshaları arasında fark olması halinde ilgili teklifler değerlendirmeye alınmaz.

SODES Başvuruları Elektronik Ortamda Yapılmak Zorunda Mıdır?

Hazırlanan başvuru formu ve sistem gereği bütün başvurular kuruluşlarca elektronik ortamdan SODES-BİS aracılığıyla internet üzerinden yapılmak zorundadır.

SODES Hangi İlleri Kapsıyor?

Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Kars, Ardahan, Iğdır, Erzurum, Ağrı, Erzincan, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Hakkari, Gümüşhane, Bayburt Adana, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, 2015 yılında ise Aksaray, Niğde, Sivas, Yozgat dahil edildi.
 
 

SODES'in Bileşenleri Nelerdir?

SODES'in 3 bileşeni vardır.

 1. İstihdam,
 2. Sosyal İçerme,
 3. Kültür, Sanat ve Spor

İstihdam Bileşeni İle Ne Amaçlanıyor?

İstihdam bileşeni ile;
 • İstihdam edilebilirliğin arttırılması
 • İldeki ve bölgedeki ihtiyaçlara uygun alanlarda nitelikli işgücünün geliştirilmesi
 • Mesleki bilgi ve birikimin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Sosyal İçerme Bileşeni İle Ne Amaçlanıyor?

Sosyal İçerme Bileşeni İle

 • Yoksulluğun azaltılması
 • Sosyal yardım alan yoksul kesimin kendi geçimini temin edecek duruma getirilmesine destek olunması
 • Yaşlı, özürlü, kadın ve çocuklar gibi toplumun öncelikli kesimlerinin yaşam standartlarının yükseltilmesi ve bunlara götürülen hizmetlerin kalitesinin artırılması
 • Toplumsal bütünleşmenin sağlanması

amaçlanmaktadır.

Kültür-Sanat ve Spor Bileşeni İle Ne Amaçlanmaktadır?

Kültür-Sanat ve Spor Bileşeni İle;

 • Toplumun ihtiyaç duyduğu kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin geliştirilmesi
 • Özellikle çocukların ve gençlerin kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere yönlendirilmesine destek olunması
 • Çocukların ve gençlerin yeteneklerini açığa çıkarmalarına, kendilerine ve topluma yararlı alışkanlıklar edinmelerine yardımcı olunması

amaçlanmaktadır.

SODES'in Hedef Kitlesi Kimlerdir?

SODES’in hedef kitlesi özellikle bölgede yoksulluk ve sosyal imkanlara erişimde sıkıntı yaşayan;

•Çocuklar
•Gençler
•Kadınlar
•İşsizler
•Yoksullar
•Engelliler
•Göç etmişler
•Kentlerin gecekondu bölgelerinde yaşayan bireyler ve gruplardır.

Projelerin Süresi Nedir?

Projelerin süresi en az 2, en fazla 12 aydır.Gerek görülmesi halinde Valilikçe proje süresi 3 ay daha uzatılabilir.

Proje bütçelerinde alt/ üst limiti nedir?

Yürütücüler tarafından Valiliğe ve Valilik Değerlendirme Komisyonu tarafından Bakanlığa teklif edilecek projelerin SODES destek tutarının bütçe büyüklüğünün

 • alt sınırı 100.000 TL,
 • üst sınırı ise 500.000 TL’dir.

Desteklenecek Projeler Hangi Kriterlere Göre Seçilecektir?

Desteklenecek projelerin seçiminde;

 • SODES tanımındaki amaçlara uygunluk,
 • Sürdürülebilirlik,
 • Projenin amacı, faaliyetleri ile bütçesi arasındaki tutarlılık,      
 • Projeyi öneren kuruluşun proje yürütme kapasitesi,
 • Projenin hedef gruplar üzerinde yaratacağı etkiler,
 • Proje hedef kitlesinin genişliği,
 • İlin öncelikleri
 • Eş finansman oranı.

 göz önünde bulundurulur.

Projelerde Eş Finansman Zorunluluğu Var Mıdır?

Genel bütçe kapsamında yer alan kamu idareleri ve özel bütçeli kurumlar projelere eş finansman katkısı sağlamazlar.

Belediyeler, il ve ilçe özel idareleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarınca teklif edilen projelerde SODES destek tutarının en az %10’u oranında eş finansman katkısı zorunludur. Bu projelerde yapılacak revizyon işlemleri sonrasında eş finansmanın SODES destek tutarına oranı %10’un altına düşürülemez. Proje değerlendirme aşamasında eş finansman tutarının %10’dan yüksek olduğu projelere daha fazla puan verilecektir.

Proje Süreci Nasıl İşler?

 • Kalkınma Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen resmi bir yazı aracılığı ile proje çağrısı yapılır.
 • Valilikler tarafından bu çağrı yerel düzeydeki aktörlere duyurulur.
 • Yerel aktörler hazırladıkları proje tekliflerini Valiliklere gönderir.
 • Valilikler proje tekliflerini SODES’e uygunluk açısından Vali başkanlığında Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü, İl Milli Eğitim Müdürü ve İl Kültür ve Turizm Müdüründen oluşan değerlendirme komisyonu ile bir ön değerlendirmeye tabi tutarak toplu bir şekilde Bakanlığa gönderir.
 • Kalkınma Bakanlığı bünyesinde oluşturulan proje değerlendirme ekibi hazırlanmış değerlendirme çizelgesi çerçevesinde projeleri puanlandırır.
 • Değerlendirmede projenin SODES kapsamına girip girmediği, SODES amaçlarına uygunluğu, iç tutarlılığı, hedef kitlesinin genişliği, sürdürülebilirliği sorgulanır. Ayrıca, değerlendirmede, çocuklar, gençler, kadınlar ve kentlerdeki yoksulları hedef alan projelere öncelik verilir.
 • Uzmanların yaptığı değerlendirmelerin sonuçları çerçevesinde projeler puanlarına göre sıralanarak bütçe imkanları ölçüsünde desteklenir.
 • Desteklenmesi uygun görülen projelerin ödenekleri ilgili valiliklerin SODES için açmış oldukları özel hesaba aktarılır.
 • Valilikler ödenekleri, proje yürütücüsünün proje için açtığı hesaba dilimler halinde aktarır.
 • SODES Usul ve Esasları çerçevesinde proje uygulamaları ve harcamaları valilik tarafından izlenir ve sonuçları Kalkınma Bakanlığına SODES İzleme Bilgi Sistemi aracılığı ile rapor edilir.

SODES Nasıl ve Ne Zaman Başladı?

•2008–2012 yılları arasında GAP Projesinin bir an önce bitirilmesi amacıyla hazırlanan GAP Eylem Planı altında 2008/11 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile yürürlüğe konulmuştur. Söz konusu Eylem Planı kapsamında SODES 2008 yılında başlatılmıştır.

Resmi Başvuru Nasıl Yapılır?

 • 1 Mavi Plastik doysa içine konmuş ilgili kurum veya STK’nın en üst makamı (Kurum Amiri, Rektör, Dernek, Vakıf Başkanı gibi) tarafından imzalanmış mühürlenmiş 2 nüsha başvuru formu.
 • İlgili derneğin, Vakfın kuruluş tarihini ve hala faal olduğunu gösterir resmi belge.(Sadece STK’lar)
 • Valilikçe İstenecek diğer destekleyici belgeler.
 • Başvurular elden ya da posta yoluyla teslim edilmeli.

SODES Kapsamında Bina ya da İnşaat Yapılabilir Mi?

SODES kapsamında bina,prefabrik yapı ya da inşaat yapılamaz. Ancak, çocuk parkı, semt sahası, halı saha, halı sahanın üstünün çelik konstrüksiyonla kapatılması, tadilat gibi işler yapılabilir.

SODES Kapsamında Mikro Kredi Projeleri Yapılabilir Mi?

SODES kapsamında mikro kredi projeleri yapılamaz.Ancak İstihdam projelerinde, proje sonrasında kendi işini kurmak isteyen kursiyerler için KOSGEB, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ve il özel idareleri gibi girişimcilik ve mikro kredi desteği veren kuruluşlarla ortaklık kuranlar ile istihdam garantili olanlara değerlendirmede öncelik verilir. 

Projelerde Araç Alımı Yapılabilir Mi?

Projelerde her ne ad altında olursa olsun araç alımı yapılamaz.

Proje Yürütücüleri Proje Hesabında Oluşacak Faiz Giderlerini Kullanabilir Mi?

Proje yürütücüsü tarafından, projeye ait banka hesabında oluşan faiz ve benzeri gelirler kullanılamaz. Söz konusu tutarlar projenin tamamlanmasını müteakip Valilik hesabına aktarılır.

Sendikalar Proje Başvurusu Yapabilir Mi?

Sendikalar proje başvurusu yapabilir.

Devlet Memuru Projede Koordinatör Olabilir mi? Olursa Aylık Ne Kadar Ücret Alabilir?

Proje koordinatörü kamu görevlisi olabilir. Kamu görevlilerine yapılacak ödemeler 5944 sayılı 2010 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ve kamu personelinin tabi olduğu diğer mevzuatın ilgili hükümleri çerçevesinde olacaktır. Örneğin; öğretmenler 657 sayılı Kanunun 89. maddesi, 439 sayılı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri ile İlkokul Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri ile Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanun ve bu Kanun çerçevesinde hazırlanan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar hükümleri çerçevesinde ek ders ücreti alabilmektedir. Kamu görevlilerinin görev alıp bunun karşılığında ücret alması öngörülen projelerde söz konusu kamu görevlilerinin ücret alabilmelerine imkan sağlayan mevzuat valiliklere ibraz edilmelidir.

Koordinatör Dışında Projelerde İstihdam Sağlanabilir Mi?

Proje koordinatörünün dışında, projelerde tam zamanlı (haftada en az 30 saat) olarak çalışacak personele ödenecek ücret brüt asgari ücretin iki katını, yarı zamanlı olarak (haftada 30 saatten az) çalışacak personele ise brüt asgari ücreti geçmemek üzere ödeme yapılarak istihdamları sağlanabilir.İstihdam edilecek kişilerin İş-Kur'a kayıtlı kişiler arasndan seçilmesi zorunludur.

Proje Koordinatörü Projeden Ücret Alabilir Mi?

Projelerde koordinatör olarak görev yapacak en çok bir personele aylık en fazla net 400 TL tutarında ödeme yapılabilir. SODES proje başvuru formu doldurulurken proje bütçesi bölümünde 400 TL'ye ilave olarak sosyal güvenlik primi ve vergi gibi kalemler dikkate alınarak brüt tutar yazılabilir.

Yürütülen Projelere Ek Ödenek Sağlanabilir Mi?

Projelerde proje bütçesini aşacak şekilde öngörülmeyen bir takım giderlerin ortaya çıkması durumlarında, valiliğin SODES hesabında yeterli ödenek olması halinde, bir defaya mahsus olmak üzere valilik tarafından projeye ek ödenek sağlanabilir. Aktarılacak ek ödenek miktarı projeye sağlanan SODES destek tutarının %15’ini aşamaz.

SODES Projelerin Tadilat ve Teşrifat Giderlerinin Ne Kadarını Karşılar?

 • Projelerde tadilat ve tefrişat giderleri toplam proje bütçesinin yüzde 30’unu geçemez.

SODES Kapsamında Sığınmacıları ve Mültecileri Kapsayan Projeler Desteklenir Mi?

 • SODES yerel projelere destekleyen bir birim olduğu için mülteci, sığınmacı vb. kişileri kapsayan projeleri desteklemez.